3. Wereldbeeld

Onder mens- of wereldbeeld (zie menswetenschappen) verstaat men een geordend geheel van veronderstellingen over wat het wezenlijke is van de mens en de wereld waarin hij leeft. Binnen de mens- en sociale wetenschappen hangen de theoretische kaders en concepten die men gebruikt, nauw samen met het mensbeeld dat men hanteert. 

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een biologisch mensbeeld, zoals bijv. in de evolutionaire psychologie
  2. U gaat uit van groei en ontwikkeling, zoals in de ontwikkelingsleer
  3. U hanteert een psychodynamisch mensbeeld, zoals bijv. in leer van Freud
  4. U gaat uit van het begrip persoonlijkheid,  zoals bijv. in de persoonlijkheidsleer of dieptepsychologie
  5. U gaat uit van een behaviouristisch mensbeeld, zoals in de gedrags- en leertheorie 
  6. U gebruikt een humanistisch mensbeeld, zoals bijv. in de client-gerichte psychologie  
  7. U hanteert een pragmatische visie op de mens *
  8. U gaat uit van een levensbeschouwelijk of religieus mensbeeld.

* Deze ELO is opgezet vanuit een pragmatisch perspectief.