8. Transitie

Ten grondslag aan de huidige veranderingen in de zorg liggen zowel een epidemiologische als een culturele transitie:
- Epidemiologisch gezien is sprake van een sterk stijgend aantal mensen dat kampt met een chronische aandoening; men verblijft thuis, participeert al dan niet in het arbeidsproces, maar doet wel regelmatig een beroep op de zorg.
- Cultureel gezien verandert de traditionele passieve patiënt, die wordt behandeld, in een actieve cursist, die gebruik makend van Informatie Communicatie Technologie (ICT) zijn zelfredzaamheid vergroot. Mede dankzij domotica en Internet heeft men toegang tot hoogwaardige informatie en (zelfhulp)therapieprogramma’s. Connectiviteit neemt de plaats in van mobiliteit d.w.z. dat direct en langdurig contact met hulpverleners langzaam maar zeker overgaat in zelfwerkzaamheid in combinatie met kortdurende momenten van coaching. Zowel het aantal mensen dat beroep doet op de zorg als de (andere) aard van dit appèl plaatst niet alleen de hulpverlener maar ook de patiënt in een nieuwe rol. Vooral voor professionals gaat deze rolverandering gepaard met rolverwarring zodat scholing meer omvat dan alleen vakinhoudelijk bijblijven. Enkele wezenlijke gevolgen van deze ontwikkelingen worden hier nader toegelicht, zoals de rol van health counseling als methodiek en de noodzaak tot het opleiden van reflective professionals en empowered patiënts.