1.1.5 Werkalliantie

De onderlinge relatie, werkrelatie of alliantie, vervult bij het beantwoorden van inhoudelijke vragen een andere rol dan bij het doorbreken van machteloosheid (om zelf antwoorden op vragen te vinden. Voor het educatieve proces biedt de hulpverleningsrelatie vooral het sociale kader waarbinnen de onderlinge informatie-uitwisseling plaatsvindt. Op het niveau van empowerment fungeert diezelfde relatie bovendien als hulpmiddel om de machteloosheid te doorbreken.

Hoe doe ik dat?
NB: Men gaat er algemeen van uit dat het zorgen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van de werkalliantie de taak is van de professionele gesprekspartner. Bij twee of meer professionals ligt die verantwoordelijkheid primair bij de hoogste in rang of met het meeste formele gezag. Het behoort tot zijn professionele verantwoordelijkheid om de bedreigingen van een goede relatie tijdig en adequaat te signaleren en te elimineren, ook al ligt de oorsprong van deze relationele bedreigingen bij de cliënt of de laagste in rang.